Für die deutsche Übersetzung verweisen wir unten auf

 

Algemene voorwaarden (versie 01/09/2023)

Artikel 1 - Toegelaten activiteiten

De gebruiker van de huishoudelijke hulp erkent uitdrukkelijk dat hij de werknemer van het dienstenbedrijf enkel zal inschakelen voor de diensten aangeduid op de overeenkomst voor thuishulp van huishoudelijke aard. 

Tevens erkent de gebruiker uitdrukkelijk dat de werknemer van het dienstenbedrijf enkel zal ingeschakeld worden in het kader van de privé-sfeer.  Zo is het verboden om beroep te doen op de werknemer van het dienstenbedrijf voor het onderhoud van gemeenschappelijke traphallen of beroepslokalen zoals fabrieksgebouwen, winkels, dokters- tandartspraktijken en bureauruimtes (deze opsomming is louter exemplatief).    Tevens is het de gebruiker verboden om in het kader van onderhavige overeenkomst beroep te doen op bloed- of aanverwanten t.e.m. de tweede graad of enige andere persoon die op het adres van de gebruiker verblijft.   

In dit kader komen partijen uitdrukkelijk overeen dat indien het dienstenbedrijf geen tegemoetkomingen (d.i. de tegemoetkoming van de federale staat in de kostprijs van de dienstencheque) ontvangt op grond van het feit dat de gebruiker de werknemer heeft ingeschakeld in activiteiten die niet behoren tot de toegelaten activiteiten, het dienstenbedrijf dit bedrag kan verhalen op de gebruiker. 

Tevens heeft het dienstenbedrijf, indien de gebruiker deze bepaling niet naleeft, de bevoegdheid om de thuishulp van huishoudelijke aard stop te zetten conform de modaliteiten zoals voorzien in het artikel 13.   

De gebruiker zal er zich tevens van onthouden om het onderhoud van zeer kostbare voorwerpen (bv. juwelen, vazen, kunstwerken, …) toe te vertrouwen aan de werknemer van het dienstenbedrijf. Het dienstenbedrijf kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van het feit dat de gebruiker deze bepaling niet naleeft.

Artikel 2- Materiaal

De gebruiker stelt alle voor de uitvoering van de in de overeenkomst voor thuishulp van huishoudelijke aard vermelde diensten benodigde materialen en producten gratis ter beschikking van de werknemer van het dienstenbedrijf.

Start People Services adviseert de gebruiker om minimaal onderstaande materialen en producten te voorzien. Deze lijst bevat niet alle materialen en producten die voor specifieke taken binnen het takenpakket noodzakelijk kunnen zijn. Onze medewerker kan bijgevolg nog bijkomend materiaal en / of producten vragen.

 • stabiele trapladder (max. 3 treden hoog)
 • 2 plastic emmers
 • 1 vuilblik en handborstel
 • microvezeldweilen (min. 2 stuks)
 • microvezeldoek (min. 4 stuks)
 • spons en schuurspons
 • ​​​​​plumeau of duster voor spinnenwebben en stofdraden
 • vaatdoeken
 • toiletborstel
 • raamwisser
 • Vloerwisser / trekker (met lange steel, min. 1.5m / telescopisch)
 • veeg- en schuurborstel (met lange steel, min. 1.5m / telescopisch)
 • goed werkende stofzuiger
 • allesreiniger
 • vloerzeep
 • WC-reiniger
 • Afwasproduct
 • Azijn

 Het materiaal moet schoon zijn en in goede en veilige staat zijn en blijven:

 • De elektrische toestellen zijn snoerveilig.
 • Versleten materiaal wordt tijdig vernieuwd.
 • Alle producten die gebruikt worden, zitten in de originele verpakking (met een etiket van het product op de verpakking)
 • Microvezeldoeken moeten gewassen worden na gebruik, op 60°C en zonder wasverzachter.

De gebruiker informeert en instrueert de werknemer tevens over eventueel specifiek materiaal dat de gebruiker aan de werknemer ter beschikking stelt, alsook over specifieke wijzen van onderhoud die eigen zijn aan diens huis.

Er mag verder niet gewerkt worden met schadelijke producten (zoals ammoniak, bleekwater, zoutzuur, ontstopper, agressieve ontkalkers/ producten). Start People Services raadt gebruikers aan om zoveel mogelijk te kiezen voor ecologische producten.

Deze zijn niet alleen goed voor het milieu, maar zijn ook onschadelijk voor u en uw huishoudhulp.

Artikel 3 - Afwezigheid gebruiker

De gebruiker moet alle voorzorgen nemen opdat de overeengekomen activiteiten van huishoudelijke aard daadwerkelijk kunnen uitgevoerd worden (o.a. toegang verschaffen tot de woning aan de werknemer van het dienstenbedrijf, beschikbaarheid van de vereiste poetsmaterialen, … ). 

De gebruiker heeft het recht om gedurende maximaal 7 weken per jaar de dienstverlening te weigeren of annuleren.  In dat geval moet de gebruiker het dienstenbedrijf minimaal 2 weken op voorhand inlichten.  Indien de gebruiker meer dan 7 weken per jaar de dienstverlening weigert of annuleert of niet minimaal 2 weken op voorhand het dienstenbedrijf inlicht, heeft het dienstenbedrijf de mogelijkheid om, tenzij in gevallen van overmacht, per uur een bedrag van 30 EUR als schadevergoeding te vorderen.    

Artikel 4 - Afwezigheid werknemer dienstencheques

Het dienstenbedrijf verbindt zich ertoe om ingeval van voorziene afwezigheid van de werknemer, de gebruiker 5 dagen op voorhand te verwittigen.  Ingeval van onvoorziene afwezigheid van de werknemer van het dienstenbedrijf (bijvoorbeeld ingeval van ziekte, verlof om dwingende redenen, klein verlet, overmacht), zal het dienstenbedrijf de gebruiker zo spoedig mogelijk informeren. 

Het dienstenbedrijf hecht belang aan de opleiding van haar werknemers.  Partijen komen overeen dat gedurende de opleiding van de werknemer dienstencheques die verband houdt met activiteiten van thuishulp, het dienstenbedrijf geen dienstverlening kan garanderen.  Evenmin kan dienstverlening gegarandeerd worden op de 10 wettelijk vastgelegde feestdagen van haar werknemers. 

Ingeval van onvoorziene afwezigheid, ingeval van voorziene afwezigheid of ingeval van opleiding van de werknemer van het dienstenbedrijf, zal het dienstenbedrijf haar uiterste best doen om een vervanger te vinden of om alsnog de dienstverlening te laten plaatsvinden op een in onderling overleg overeen te komen datum en tijdstip.  Het dienstenbedrijf kan echter geen vervanging verzekeren.  Ingeval van vervanging, is een wijziging van werkschema mogelijk.

Artikel 5 - Veiligheid en hygiëne

Indien en voor zover als wettelijk vereist, zal de gebruiker het dienstenbedrijf en diens aangestelden toegang tot diens woning verschaffen tijdens de normale werkuren van het dienstenbedrijf teneinde het dienstenbedrijf in staat te stellen diens wettelijke verplichtingen na te komen in het kader van het welzijn van haar werknemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Indien het dienstenbedrijf toegang wenst te verkrijgen tot de woning van de gebruiker in dit kader, zal het dienstenbedrijf de gebruiker tijdig informeren over het tijdstip van het bezoek. De gebruiker verbindt er zich toe ervoor te zorgen dat de toegang tot de woning verzekerd is op het betrokken tijdstip. De toegang tot en bezoek van de woning zal alleszins beperkt dienen te blijven tot de tijd die nodig is om voormelde welzijnsverplichtingen na te komen en zal geschieden met volledige eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker en andere personen die verblijven in diens woning.

In geen geval mag de werknemer van het dienstenbedrijf gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken uitvoeren, zoals buitenpoetswerk bij regen, sneeuw en koude weersomstandigheden of bij te hoge temperaturen (deze opsomming is louter exemplatief). 

De werknemer van het dienstenbedrijf moet bovendien in hygiënische omstandigheden kunnen werken.

De werknemer van het dienstenbedrijf kan niet tewerkgesteld worden indien de gebruiker of een van de personen die op hetzelfde adres verblijven, lijdt aan een besmettelijke ziekte.  De gebruiker is verplicht om het dienstenbedrijf zo spoedig mogelijk te verwittigen. 

De werknemer van het dienstenbedrijf dient steeds in veilige omstandigheden te worden tewerkgesteld.  In geval van onveilige omstandigheden kan het dienstenbedrijf de gebruiker vragen sommige problemen te verhelpen (bijvoorbeeld loszittend stopcontact, stekker waarvan de bedrading bloot is, …). 

Indien de gebruiker de werknemer van het dienstenbedrijf laat werken in strijd met een of meerdere van de voorgaande bepalingen, heeft het dienstenbedrijf de bevoegdheid om de thuishulp van huishoudelijke aard stop te zetten conform de modaliteiten zoals voorzien in het artikel 13. 

Artikel 6 - Non-discriminatie

Het dienstenbedrijf biedt de klant een kwaliteitsdienstverlening aan, die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie aan en de inspraak van de gebruiker waarborgt en die rekening houdt met de sociale leefsituatie van de klant. 

Zowel ten opzichte van de gebruikers als ten opzichte van de werknemers wordt er noch rechtstreeks noch onrechtstreeks gediscrimineerd.  Er wordt met andere woorden geen direct noch indirect onderscheid gemaakt op basis van bijvoorbeeld geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd bij het aanbieden en het toegankelijk stellen van de dienstverlening

De gebruiker dient de werknemer van het dienstenbedrijf respectvol te behandelen en zich te onthouden van elke vorm van intimiderend, grensoverschrijdend, ongewenst of discriminatoir gedrag.  Indien de gebruiker deze bepaling overtreedt, heeft het dienstenbedrijf de bevoegdheid om de thuishulp van huishoudelijke aard stop te zetten conform de modaliteiten zoals voorzien in het artikel 13. 

Artikel 7 - Betaling

De gebruiker betaalt de dienstverlening van het dienstenbedrijf door middel van speciaal daartoe door hem op voorhand aangevraagde papieren of elektronische dienstencheques. Het type dienstencheque (papier of elektronisch) wordt bij aanvang van de samenwerking afgesproken met het dienstenbedrijf. De voorkeur gaar uit naar elektronische cheques.

In het geval de gebruiker wenst gebruik te maken van elektronische dienstencheques verbindt de gebruiker er zich toe om op de dag van prestatie van de werknemer steeds voldoende krediet aan te houden in de digitale portefeuille van de uitgiftemaatschappij om de geleverde prestaties te betalen.

In het geval de gebruiker gebruik maakt van papieren dienstencheques, dient de gebruiker een geldige, volledig ingevulde, ondertekende en gedateerde dienstencheque per gepresteerd uur aan de werknemer van het dienstenbedrijf te overhandigen en dit telkens ten laatste bij de afloop van zijn dagtaak.

Bij niet-tijdige betaling van de prestaties, heeft het dienstenbedrijf het recht om de dienstenverlening op te schorten.  Verder zal het dienstenbedrijf de niet-betaalde diensten via kostennota van 30 EUR aanrekenen aan de gebruiker. Deze kostennota dient te worden betaald binnen de termijn van 15 dagen na ontvangst van de kostennota of alsnog via afgifte van een dienstencheque. Bij niet-betaling van diensten over een periode van meer dan 3 weken, heeft het dienstenbedrijf de bevoegdheid om de thuishulp van huishoudelijke aard stop te zetten conform de modaliteiten zoals voorzien in het artikel 13.

De gebruiker met Vlaamse of Brusselse cheques verbindt zich ertoe om 20 euro bijkomende administratiekost per kwartaal te betalen. Dit bedrag zal per kwartaal geïnd worden via domiciliëring of kan betaald worden met een overschrijving / digitale betaling. Deze kost wordt niet verrekend als de dienstverlening in de loop van een kwartaal opgestart of beëindigd wordt.

De betaaltermijn in geval van overschrijving / digitale betaling is 15 dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betaling. Indien de gebruiker niet aan de betalingsverplichting voldoet, dan zal de gebruiker schriftelijk worden aangemaand zonder enige bijkomende kost.. Indien 30 dagen na een aanmaning nog steeds geen betaling volgt, zullen de wettelijke intresten cfr. de wet van 2 juli 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend van:

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Vanaf een tweede aanmaning zullen de aanmaankosten telkens 7,50 euro bedragen.

Bovendien behoudt het dienstenbedrijf in voorkomend geval zich het recht voor om de dienstverlening stop te zetten  zoals bepaald in Artikel 13.

Het dienstenbedrijf behoudt zich het recht om de bijkomende administratieve kost eenzijdig te verhogen en / of de wijze en modaliteiten van de facturatie eenzijdig te wijzigen. De gebruiker zal hiervan vooraf op de hoogte worden gebracht via https://services.startpeople.be/nl/nuttige-links/algemene-voorwaarden en een melding in de nieuwsbrief zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om de overeenkomst te beëindigen. Tenzij de stijging van de kosten het gevolg is van een overheidsbeslissing, waardoor het dienstenbedrijf verplicht is dit door te rekenen in de extra kost .

Artikel 8 - Giften

De gebruiker mag de werknemer van het dienstenbedrijf geen giften aanbieden.  De werknemer van het dienstenbedrijf mag deze giften overigens ook niet aanvaarden.

Artikel 9 - Vervanging

Het dienstenbedrijf streeft kwalitatieve uitvoering van de taken van huishoudelijke aard na door competente medewerkers.  In dit kader erkent het dienstenbedrijf het belang voor de gebruiker om steeds te kunnen rekenen op dezelfde werknemer van het dienstenbedrijf.  In het geval de werknemer waarop de gebruiker gewoonlijk beroep doet de taken niet (meer) kan uitvoeren, zal het dienstenbedrijf trachten de werknemer zo spoedig mogelijk te vervangen door een andere evenwaardige werknemer.  Het dienstenbedrijf kan als zelfstandige aanbieder van diensten vrij bepalen welke werknemers het inschakelt voor de uitvoering van de taken van huishoudelijke aard en autonoom eventuele vervangers aanduiden.

Artikel 10- Verlies en diefstal

Bij vermoeden van diefstal moet de gebruiker steeds en zo spoedig mogelijk het dienstenbedrijf verwittigen. 

Ingeval van diefstal dient de gebruiker onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten om een PV te laten opmaken. 

Om alle misverstanden te vermijden, dienen volgende regels in acht genomen te worden:

 • Het is de gebruiker toegestaan om de werknemer van het dienstenbedrijf een huissleutel te overhandigen.  In voorkomend geval dient de gebruiker zelf in te staan voor de teruggave van de huissleutel door de werknemer van het dienstenbedrijf.

Het dienstenbedrijf raadt aan om in voorkomend geval de werknemer een verklaring van ontvangst te laten ondertekenen op moment van overhandiging en een verklaring van teruggave op het moment dat de werknemer de huissleutel teruggeeft.

Overhandiging van de huissleutel aan een andere werknemer van het dienstenbedrijf in geval van vervanging wordt eveneens door de gebruiker zelf gedaan volgens dezelfde procedure.

In geen geval kan het dienstenbedrijf belast worden met of aansprakelijk gesteld worden voor het beheer van de huissleutels. 

 • De gebruiker dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wat betreft geld en waardevolle zaken in de woning van de gebruiker.

Eventuele klachten kan de gebruiker steeds melden aan het dienstenbedrijf die de zaak grondig zal onderzoeken. 

Hoewel het dienstenbedrijf instaat voor een degelijke screening van de werknemers van het dienstenbedrijf kan het onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke gevallen van diefstal gepleegd door haar werknemers. 

Artikel 11- schadebeding

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade ingeval van voortijdige eenzijdige beëindiging van de overeenkomst zonder respecteren van de in artikel 13 vermelde opzeggingstermijn of ingeval van beëindiging van de overeenkomst wegens wanprestatie van de gebruiker zoals voorzien in het artikel 11.  De schade wordt forfaitair geraamd op 30 EUR  per uur voor alle uren die de werknemer normaal zou tewerkgesteld zijn over een periode van 6 weken. 

Het dienstenbedrijf behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen, doch dient in dat geval de omvang van de schade te bewijzen. 

Artikel 12 – aansprakelijkheid bij schade

Het dienstenbedrijf zal de in artikel 1 overeengekomen activiteiten uitvoeren naar zijn beste kennis en vermogen.  De aansprakelijkheid van het dienstenbedrijf is beperkt tot de schade die het rechtstreekse gevolg is van het niet correct uitvoeren van deze activiteiten.  Schadegevallen met een waarde onder de 650 euro kunnen noch verhaald worden op de huishoudhulp, noch op het dienstenbedrijf. Bij ieder schadegeval met stoffelijke schade blijft, per beschadigd voorwerp, de som van 650 EUR ten laste van de gebruiker als eigen risico.  Per schadegeval neemt het dienstenbedrijf maximum tot 1.000.000 EUR van de door de gebruiker bewezen schade op zich.  De tussenkomst gebeurt uitsluitend na aanvaarding van het schadegeval door de verzekeringsmaatschappij en op basis van de waarde van het goed op het ogenblik van het schadegeval. 

Het dienstenbedrijf is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van vergissingen, fouten of vergetelheden van de gebruiker bij het geven van informatie en/of instructies met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. 

Evenmin kan het dienstenbedrijf aansprakelijk gesteld worden voor schade die zijn oorsprong vindt in de uitvoering van activiteiten die niet behoren tot de overeengekomen en toegelaten activiteiten in het kader van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen. 

Artikel 13 - opzegging

De overeenkomst is opzegbaar door beide partijen.  De opzegging moet gebeuren per aangetekend schrijven en mits het respecteren van een minimale opzeggingstermijn van 6 weken.  De opzeggingstermijn neemt ten vroegste een aanvang 3 dagen na de verzending van het aangetekende schrijven. 

Indien partijen niet tijdig een einde maken aan de overeenkomst voor het verstrijken van de termijn van de overeenkomst, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 1 jaar volgens de van kracht zijnde voorwaarden en modaliteiten.

De overeenkomst wordt van rechtswege en zonder schadevergoeding als beëindigd beschouwd wanneer:

 • het stelsel van de dienstencheques van overheidswege wordt stopgezet of tijdelijk wordt opgeschort;
 • het dienstenbedrijf haar activiteiten in het kader van de dienstencheques stopzet;
 • het dienstenbedrijf haar erkenning als dienstenonderneming verliest;

Het dienstenbedrijf heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven wanneer de gebruiker zich niet houdt aan diens contractuele verplichtingen, zoals:

 • de gebruiker houdt zich niet aan de betalingsmodaliteiten zoals voorzien in het artikel 7 van deze overeenkomst;
 • de gebruiker de werknemer van het dienstenbedrijf laat werken in strijd met de bepalingen van het artikel 5 van deze overeenkomst;
 • de gebruiker de werknemer andere activiteiten laat uitvoeren dan de overeengekomen en de toegestane activiteiten van thuishulp;
 • de gebruiker zich schuldig maakt aan misbruiken of discriminatoire praktijken. 

In dit geval is de gebruiker de vergoeding verschuldigd volgens de bepaling van het artikel 11.

Artikel 14. Wijzigingen van de overeenkomst

Het dienstenbedrijf houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. In geval van eenzijdige wijziging, zullen deze aan de gebruiker worden meegedeeld via de digitale nieuwsbrief, waarin verwezen zal worden naar de nieuwe voorwaarden op https://services.startpeople.be/nl/nuttige-links/algemene-voorwaarden . De gebruiker heeft een termijn van 8 dagen om zijn betwisting schriftelijk mee te delen. In geval van afwezigheid van betwisting, treden de gewijzigde algemene voorwaarden in werking 8 dagen na de kennisgeving.

Artikel 15 - Betwistingen

Betwistingen omtrent deze overeenkomst worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (version 01/09/2023)

Artikel 1 - Zulässige Tätigkeiten

Der Benutzer der Haushaltshilfe erklärt ausdrücklich, dass er den Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens nur für die in der Haushaltshilfe-Vereinbarung angeführten Dienstleistungen einsetzen wird. 

Gleichzeitig erklärt der Benutzer ausdrücklich, dass der Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens nur im privaten Rahmen eingesetzt wird.  Es ist beispielsweise verboten, den Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens für die Pflege von gemeinschaftlichen Stiegenhäusern oder beruflichen Räumlichkeiten, wie Fabrikgebäude, Geschäfte, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Büroräumlichkeiten einzusetzen (diese Auflistung ist rein beispielhaft). Der Arbeitnehmer darf nicht bis zum zweiten Grad einschl. mit den Benützer oder mit einem Mitglied der Familie des Benützers blutsverwandt oder verschwägert sein und er darf auch nicht den selben Wohnsitz wie der Benützer haben.

In diesem Rahmen vereinbaren die Parteien ausdrücklich, dass das Dienstleistungsunternehmen den Beitrag (d.h. den Beitrag des Staates zum Preis des Dienstleistungsschecks) vom Benutzer zurückfordern kann, wenn das Ausstellungsunternehmen aufgrund der Tatsache, dass der Benutzer den Arbeitnehmer für Tätigkeiten eingesetzt hat, die nicht zu den zulässigen Tätigkeiten gehören, die Auszahlung verweigert. 

Gleichzeitig hat das Dienstleistungsunternehmen - wenn der Benutzer diese Bestimmung nicht einhält - die Berechtigung, die Haushaltshilfe gemäß den in Artikel 13 vorgesehenen Modalitäten zu beenden.  

Der Nutzer soll auch davon absehen, die Wartung von besonders wertvollen Gegenständen (z. B. Schmuck, Vasen, Kunstwerke usw.) dem Mitarbeiter des Dienstleistungsunternehmens anzuvertrauen. Das Dienstleistungsunternehmen kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die sich aus der Nichteinhaltung dieser Bestimmung durch den Nutzer ergeben.

Artikel 2 - Material

Der Benutzer stellt dem Mitarbeiter des Dienstleistungsunternehmens kostenlos alle Materialien und Produkte zur Verfügung, die für die Ausführung der im Vertrag über die Haushaltshilfe genannten Dienstleistungen erforderlich sind.

Start People Services empfiehlt dem Nutzer, mindestens die unten aufgeführten Materialien und Produkte bereitzustellen. Diese Liste enthält nicht alle Materialien und Produkte, die für bestimmte Aufgaben im Rahmen des Aufgabenspektrums erforderlich sein können. Unser Mitarbeiter kann daher zusätzliche Materialien und/oder Produkte anfordern.

 • stabile Trittleiter (max. 3 Stufen hoch)
 • 2 Plastikeimer
 • 1 Kehrschaufel und Handfeger
 • Mikrofasermopps (mind. 2 Stück)
 • Mikrofasertuch (mind. 4 Stück)
 • Schwamm und Scheuerschwamm
 • Staubwedel für Spinnweben und Hausstaubmilben
 • Geschirrtücher
 • Toilettenbürste
 • Fensterabstreifer
 • Bodenwischer / Bürste (mit langem Stiel, min. 1,5m / teleskopisch)
 • Kehr- und Schrubbbürste (mit langem Stiel, min. 1,5m / teleskopierbar)
 • Staubsauger in gutem Zustand
 • Allzweckreiniger
 • Bodenseife
 • WC-Reiniger
 • Geschirrspülmittel
 • Essig

Die Ausrüstung muss sauber und in gutem und sicherem Zustand sein:

 • Die Elektrogeräte sind kabelsicher.
 • Abgenutzte Geräte werden rechtzeitig ersetzt.
 • Alle verwendeten Produkte sind in ihrer Originalverpackung (mit einem Produktetikett auf der Verpackung)
 • Mikrofasertücher sollten nach Gebrauch bei 60°C und ohne Weichspüler gewaschen werden.

Der Benutzer informiert und unterweist den Arbeitnehmer auch über alle spezifischen Ausrüstungen, die er dem Arbeitnehmer zur Verfügung stellt, sowie über spezifische Wartungsmethoden, die in der Wohnung des Arbeitnehmers erforderlich sind.

Schädliche Produkte (wie Ammoniak, Bleichmittel, Salzsäure, Entkalkungsmittel, aggressive Entkalker/Produkte) dürfen nicht verwendet werden. Start People Services rät den Nutzern, sich so weit wie möglich für ökologische Produkte zu entscheiden.

Diese sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch unschädlich für Sie und Ihre Haushaltshilfen.

Artikel 3 - Abwesenheit des Benutzers

Der Benutzer muss alle Vorkehrungen treffen, damit die vereinbarten Haushaltstätigkeiten tatsächlich ausgeführt werden können (u.a. Zugang zur Wohnung verschaffen an den Mitarbeiter des Dienstleistungsunternehmens, Verfügbarkeit der erforderlichen Reinigungsmaterialien usw.).). 

Der Kunde darf die Dienstleistung für maximal 7 Wochen aussetzen oder absagen. Dafür muss er die Dienstleistungsagentur mindestens 2 Wochen vorher benachrichtigen. Wenn der Kunde die Dienstleistungen für mehr als 7 Wochen aussetzt oder absagt, oder die Dienstleistungsagentur nicht zeitig benachrichtigt, darf diese, außer im falle zwingender Umstände, einen Betrag in Höhe von 30 € / Stunde (ohne MwSt.) als Entschädigung verlangen.

Artikel 4 - Abwesenheit des Dienstleistungsscheck-Arbeitnehmers

Das Dienstleistungsunternehmen verpflichtet, sich im Fall einer unvorhergesehenen Abwesenheit des Arbeitnehmers, den Benutzer 5 Tage im Voraus zu verständigen.  Im Fall einer unvorhergesehenen Abwesenheit des Arbeitnehmers des Dienstleistungsunternehmens (z.B. aufgrund von Krankheit, Urlaub aus dringlichen Gründen, entschuldigtem Fehlen, höherer Gewalt) wird das Dienstleistungsunternehmen den Benutzer so schnell wie möglich informieren. 

Das Dienstleistungsunternehmen misst der Ausbildung seiner Arbeitnehmer größte Bedeutung bei.  Die Parteien vereinbaren, dass das Dienstleistungsunternehmen während der Ausbildung des Dienstleistungsscheck-Arbeitnehmers  im Zusammenhang mit den Tätigkeiten als Haushaltshilfe keine Dienstleistung garantieren kann.  Die Dienstleistungen dürfen an den 10 gesetzlichen Feiertage nicht ausgeführt werden.

Bei unvorhergesehener Abwesenheit, vorhersehbarer Abwesenheit oder bei der Ausbildung des Arbeitnehmers des Dienstleistungsunternehmens wird das Dienstleistungsunternehmen alles Mögliche unternehmen, um eine Vertretung zu finden, oder dafür zu sorgen, dass die Dienstleistung zu einem in gegenseitigem Einvernehmen festgelegten Datum und Zeitpunkt erfolgt. Das Dienstleistungsunternehmen kann jedoch keine Vertretung garantieren.  Im Fall einer Vertretung ist eine Änderung des Arbeitsschemas möglich.

Artikel 5 - Sicherheit und Hygiene

Wenn und soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, gewährt der Nutzer dem Dienstleistungsunternehmen und seinen Beauftragten während der normalen Arbeitszeiten des Dienstleistungsunternehmens Zugang zur Wohnung des Nutzers, damit das Dienstleistungsunternehmen seine gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf das Wohlergehen seiner Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer Tätigkeit erfüllen kann. Wenn das Dienstleistungsunternehmen in diesem Zusammenhang Zugang zur Wohnung des Nutzers erhalten möchte, informiert es den Nutzer rechtzeitig über den Zeitpunkt des Besuchs. Der Nutzer verpflichtet sich, den Zugang zur Wohnung zu den entsprechenden Zeiten zu gewährleisten. Der Zugang zur Wohnung und die Besuche in der Wohnung sind in jedem Fall auf die Zeit zu beschränken, die erforderlich ist, um den vorgenannten Fürsorgepflichten nachzukommen, und werden unter voller Wahrung der Privatsphäre des Nutzers und der anderen in der Wohnung des Nutzers lebenden Personen durchgeführt.

Der Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens darf keinesfalls gefährliche, ungesunde oder unangepasste Aufgaben ausführen, wie beispielsweise Putzarbeiten im Freien bei Regen, Schnee und kalter Witterung oder bei zu hohen Temperaturen (diese Auflistung ist rein beispielhaft). 

Außerdem muss der Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens unter hygienischen Bedingungen arbeiten können.

Der Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens kann nicht beschäftigt werden, wenn der Benutzer oder eine der Personen, die an der gleichen Adresse wohnen, an einer ansteckenden Krankheit leidet.  Der Benutzer ist verpflichtet, das Dienstleistungsunternehmen so schnell wie möglich darüber zu informieren. 

Der Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens muss stets in sicheren Umständen beschäftigt werden.  Im Fall von unsicheren Umständen kann der Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens den Benutzer ersuchen, einige Probleme zu beseitigen (z.B. lockere Steckdose, Stecker mit bloßliegender Bedrahtung, …). 

Wenn der Benutzer den Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens im Widerspruch mit einer oder mehreren der vorhergehenden Bestimmungen arbeiten lässt, hat das Dienstleistungsunternehmen die Berechtigung, die Haushaltshilfe gemäß den Bestimmungen in Artikel 13 zu beenden. 

Artikel 6 - Diskriminierungsverbot

Das Dienstleistungsunternehmen bietet dem Kunden eine qualitativ hochwertige Dienstleistung an, die den Respekt für Menschenwürde, Privatsphäre, ideologische oder philosophische Überzeugungen, Reklamationsrecht, Information und Mitbestimmung des Benutzers gewährleistet, unter Berücksichtigung der sozialen Lebenssituation des Kunden.

Sowohl im Hinblick auf die Benutzer als auch im Hinblick auf die Arbeitnehmer wird weder direkt noch indirekt diskriminiert.  Mit anderen Worten wird weder direkt noch indirekt ein Unterschied anhand von, z.B., Geschlecht, ethnischer Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, philosophischer oder religiöser Überzeugung und Alter beim Anbieten und Bereitstellen der Dienstleistung gemacht. 

Der Benutzer muss den Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens respektvoll behandeln, und auf jede Form Einschüchterndes, verletzendes, unerwünschtes oder diskriminierendes Verhalten verzichten.  Wenn der Benutzer gegen diese Bestimmung verstößt, hat das Dienstleistungsunternehmen die Berechtigung, die Haushaltshilfe gemäß den Bestimmungen von Artikel 13 zu beenden. 

Artikel 7 - Bezahlung

Der Nutzer bezahlt die Leistungen des Dienstleistungsunternehmens mit eigens von ihm im Voraus angeforderten Dienstleistungsschecks in Papierform oder elektronisch. Die Art des Dienstleistungsschecks (Papier oder elektronisch) wird zu Beginn der Zusammenarbeit mit dem Dienstleistungsunternehmen vereinbart. Elektronische Schecks werden bevorzugt.

Für den Fall, dass der Nutzer elektronische Dienstleistungsschecks in Anspruch nehmen möchte, verpflichtet er sich, am Tag der Leistungserbringung über ein ausreichendes Guthaben im digitalen Portfolio des ausstellenden Unternehmens zu verfügen, um die erbrachten Dienstleistungen zu bezahlen.

Verwendet der Nutzer Dienstleistungsschecks in Papierform, muss er dem Mitarbeiter des Dienstleistungsunternehmens für jede geleistete Stunde spätestens am Ende seiner täglichen Arbeitszeit einen gültigen, vollständig ausgefüllten, unterschriebenen und datierten Dienstleistungsscheck aushändigen.

Bei nicht fristgerechter Zahlung der Leistungen ist das Dienstleistungsunternehmen berechtigt, die Erbringung der Leistungen einzustellen.  Darüber hinaus stellt das Dienstleistungsunternehmen dem Nutzer die nicht bezahlten Leistungen in Form einer Kostennote in Höhe von 30 Euro in Rechnung. Bei Nichtbezahlung der Leistungen über einen Zeitraum von mehr als 3 Wochen ist das Dienstleistungsunternehmen berechtigt, die Haushaltshilfe gemäß den in Artikel 13 vorgesehenen Modalitäten einzustellen.

Der Nutzer mit flämischen oder Brüsseler Schecks erklärt sich bereit, pro Quartal zusätzlich 20 Euro an Verwaltungskosten zu zahlen. Dieser Betrag wird vierteljährlich per Lastschrift eingezogen oder kann per Banküberweisung / digitaler Zahlung bezahlt werden. Diese Gebühr wird nicht abgezogen, wenn der Dienst während eines Quartals begonnen oder beendet wird.

Die Zahlungsfrist bei Überweisung / digitaler Zahlung beträgt 15 Tage nach Erhalt der Zahlungsaufforderung. Kommt der Nutzer seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach, so wird er ohne zusätzliche Kosten schriftlich gemahnt. Erfolgt 30 Tage nach einer Mahnung immer noch keine Zahlung, werden die gesetzlichen Zinsen gemäß dem Gesetz vom 2. Juli 2002 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr und eine pauschale Entschädigung in Rechnung gestellt:

 • 20 Euro, wenn der fällige Saldo kleiner oder gleich 150 Euro ist;
 • 30 € plus 10 % des auf die Tranche zwischen 150,01 € und 500 € entfallenden Betrags, wenn der fällige Saldo zwischen 150,01 € und 500 € liegt;
 • 65 € zuzüglich 5 % des auf die Tranche über 500 € entfallenden Betrags mit einem Höchstbetrag von 2.000 €, wenn der fällige Saldo über als 500 Euro.

Ab der zweiten Mahnung betragen die Mahnkosten jedes Mal 7,50 Euro.

Außerdem behält sich das Dienstleistungsunternehmen gegebenenfalls das Recht vor, die Dienstleistung gemäß Artikel 13 einzustellen.

Das Dienstleistungsunternehmen behält sich das Recht vor, die zusätzliche Verwaltungsgebühr einseitig zu erhöhen und/oder die Rechnungsstellungsmethode und die Bedingungen einseitig zu ändern. Hierüber wird der Nutzer vorab über https://services.startpeople.be/nl/nuttige-links/algemene-voorwaarden und einen Hinweis im Newsletter informiert, so dass der Nutzer die Möglichkeit hat, den Vertrag zu kündigen. Es sei denn, der Kostenanstieg ist das Ergebnis eines Regierungsbeschlusses, in dessen Folge das Dienstleistungsunternehmen verpflichtet ist, diese Kosten auf die Mehrkosten umzulegen.

Artikel 8 - Geschenke

Der Benutzer darf dem Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens keine Geschenke anbieten.  Der Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens darf diese Geschenke übrigens auch nicht annehmen.

Artikel 9 - Vertretung

Das Dienstleistungsunternehmen strebt die qualitativ hochwertige Ausführung der auf den Haushalt bezogenen Aufgaben durch kompetente Mitarbeiter an.  In diesem Rahmen anerkennt das Dienstleistungsunternehmen die Bedeutung für den Benutzer, stets mit dem gleichen Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens rechnen zu können.  Falls der Arbeitnehmer, den der Benutzer üblicherweise in Anspruch nimmt, die Aufgaben nicht (mehr) ausführen kann, wird das Dienstleistungsunternehmen versuchen, den Arbeitnehmer so schnell wie möglich durch einen anderen Arbeitnehmer zu ersetzen.  Das Dienstleistungsunternehmen kann als unabhängiger Dienstleister frei entscheiden, welche Mitarbeiter es für die Erledigung der häuslichen Aufgaben einsetzt und eigenständig Ersatzkräfte benennen.

Artikel 10 - Verlust und Diebstahl

Wenn die Vermutung eines Diebstahls besteht, muss der Benutzer stets und so schnell wie möglich das Dienstleistungsunternehmen benachrichtigen. 

Im Fall eines Diebstahls muss der Benutzer unverzüglich eine Anzeige bei der Polizei erstatten. 

Um alle Missverständnisse zu vermeiden, müssen folgende Regeln berücksichtigt werden:

 • Es ist dem Benutzer erlaubt, dem Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens einen Wohnungsschlüssel zu übergeben.  Gegebenenfalls muss der Benutzer selbst für die Rückgabe des Wohnungsschlüssels durch den Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens sorgen. 

Das Dienstleistungsunternehmen empfiehlt, dem Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Übergabe gegebenenfalls eine Empfangsbestätigung unterzeichnen zu lassen, sowie eine Rückgabeerklärung zum Zeitpunkt, an dem der Arbeitnehmer den Wohnungsschlüssel zurückgibt.

Die Übergabe des Wohnungsschlüssels an einen anderen Arbeitnehmer des Dienstleistungsunternehmens im Fall einer Vertretung wird ebenso vom Benutzer selbst gemäß dem gleichen Verfahren durchgeführt.

Das Dienstleistungsunternehmen kann keinesfalls mit der Verwaltung von Wohnungsschlüsseln beauftragt oder dafür zur Haftung gezogen werden. 

 • Der Benutzer muss stets die nötige Vorsicht im Hinblick auf Geld und Wertgegenstände walten in der Wohnung des Nutzers lassen.

Eventuelle Reklamationen kann der Benutzer jederzeit an die Verantwortliche des Dienstleistungsunternehmens melden, welche die Angelegenheit gründlich untersuchen wird. 

Obwohl das Dienstleistungsunternehmen für eine ordnungsgemäße Überprüfung seiner Mitarbeiter sorgt, kann es unter keinen Umständen für die von seinen Mitarbeitern begangenen Diebstähle haftbar gemacht werden. 

Artikel 11 - Schadensklausel

Der Benutzer haftet für alle Schäden im Fall einer vorzeitigen einseitigen Beendigung der Vereinbarung ohne Einhaltung der in Artikel 13 angeführten Kündigungsfrist oder im Fall einer Beendigung der Vereinbarung aufgrund Nichterfüllung seitens des Benutzers gemäß Artikel 11.  Der Schaden wird pauschal mit 30 Eur pro Stunde veranschlagt, und zwar für alle Stunden in einem Zeitraum von 6 Wochen, die der Arbeitnehmer normalerweise beschäftigt gewesen werden. 

Das Dienstleistungsunternehmen behält sich das Recht vor, einen höheren Schadenersatz zu fordern, muss jedoch in diesem Fall den Umfang des Schadens nachweisen. 

Artikel 12 - Haftung im Schadensfall

Das Dienstleistungsunternehmen wird die in Artikel 1 vereinbarten Tätigkeiten nach bestem Wissen und Vermögen ausführen.  Die Haftung des Dienstleistungsunternehmens beschränkt sich auf den Schaden, der die direkte Folge der inkorrekten Ausführung dieser Tätigkeiten ist.  Schäden mit einem Wert von weniger als 650 Euro können weder von der Haushaltshilfe noch von dem Dienstleistungsunternehmen ersetzt werden auf eigenes Risiko. Pro Schadensfall übernimmt das Dienstleistungsunternehmen maximal bis zu 1.000.000 EUR des vom Benutzer nachgewiesenen Schadens.  Bei jedem Schadensfall mit Sachschaden fällt pro beschädigtem Gegenstand die Summe von 650 EUR zu Lasten des Benutzers.  Die Zuwendung erfolgt ausschließlich nach Akzeptanz des Schadensfalls durch die Versicherungsgesellschaft, und auf Basis des Wertes des Gutes zum Zeitpunkt des Schadensfalls. 

Das Dienstleistungsunternehmen haftet keinesfalls für die Folgen von Irrtümern, Fehlern oder Vergesslichkeiten des Benutzers bei der Erteilung von Informationen und/oder Anweisungen im Hinblick auf die Ausführung des Auftrags. 

Ebenso wenig kann das Dienstleistungsunternehmen für Schäden zur Haftung gezogen werden, die ihren Ursprung in der Ausführung von Tätigkeiten haben, die nicht zu den vereinbarten und zulässigen Tätigkeiten im Rahmen des Gesetzes vom 20. Juli 2001 zur Förderung von Nachbarschaftsdiensten und -Arbeitsplätzen gehören. 

Artikel 13 - Kündigung

Die Vereinbarung kann von beiden Parteien gekündigt werden.  Die Kündigung muss mittels Einschreiben sowie unter Einhaltung einer minimalen Kündigungsfrist von 6 Wochen erfolgen.  Die Kündigungsfrist beginnt frühestens 3 Tage nach der Versendung des eingeschriebenen Briefes. 

Wenn die Parteien die Vereinbarung vor dem Ablauf der Vereinbarungsdauer nicht rechtzeitig beenden, wird die Vereinbarung stillschweigend für einen neuen Zeitraum von 1 Jahr verlängert, gemäß den geltenden Bedingungen und Modalitäten.

Die Vereinbarung wird von Rechts wegen und ohne Schadenersatz als beendet betrachtet, wenn:

 • Das System der Dienstleistungsschecks von öffentlicher Seite eingestellt oder vorübergehend ausgesetzt wird
 • Das Dienstleistungsunternehmen seine Tätigkeiten im Rahmen der Dienstleistungsschecks einstellt
 • Das Dienstleistungsunternehmen seine Anerkennung als Dienstleistungsunternehmen verliert

Das Dienstleistungsunternehmen hat das Recht, die Vereinbarung mit sofortiger Wirkung mittels eines eingeschriebenen Briefes zu beenden, wenn sich der Benutzer nicht an dessen vertragliche Verpflichtungen hält, wie beispielsweise:

 • Der Benutzer hält sich nicht an die, in Artikel 7 dieser Vereinbarung vorgesehenen Zahlungsmodalitäten
 • Der Benutzer lässt den Arbeitnehmer im Widerspruch zu den Bestimmungen von Artikel 5 dieser Vereinbarung arbeiten
 • Der Benutzer lässt den Arbeitnehmer andere Tätigkeiten ausführen, als diejenigen, die vereinbart und als Haushaltstätigkeiten zulässig sind
 • Der Benutzer lässt sich Missbräuche oder diskriminierende Praktiken zu Schulden kommen. 

In diesem Fall schuldet der Benutzer die Entschädigung gemäß den Bestimmungen von Artikel 11.

Artikel 14. Änderungen des Abkommens

Das Dienstleistungsunternehmen behält sich das Recht vor, die allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern. Im Falle von einseitigen Änderungen werden diese dem Nutzer über den digitalen Newsletter mitgeteilt, der auf die neuen Bedingungen auf https://services.startpeople.be/nl/nuttige-links/algemene-voorwaarden verweist. Der Nutzer hat eine Frist von 8 Tagen, um seinen Widerspruch schriftlich mitzuteilen. Wird kein Widerspruch eingelegt, so treten die geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen 8 Tage nach der Mitteilung in Kraft.

Artikel 15 - Streitigkeiten

Streitigkeiten bezüglich dieser Vereinbarung werden von den Gerichten in Antwerpen, Abteilung Antwerpen. geschlichtet.